ΓΙΝΕΤΕ ΜΕΛΟΣ


ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΕΕΣ


Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Επιχειρήσεων Σερβίας έχει πλήρη μέλη, συνδεδεμένα μέλη και επίτιμα μέλη.

Πλήρες μέλος του Συνδέσμου μπορεί να είναι οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο καταχωρημένο στα εμπορικά μητρώα της Σερβίας ή της Ελλάδας, το οποίο αντιπροσωπεύει τα ελληνικά οικονομικά συμφέροντα υπό την ευρύτερη έννοια, επιθυμεί να συνδράμει στην επίτευξη των βασικών στόχων του Συνδέσμου και αποδέχεται το Καταστατικό του Συνδέσμου.

Συνδεδεμένο μέλος του Συνδέσμου μπορεί να είναι οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο το οποίο είναι καταχωρημένο στα εμπορικά μητρώα άλλων χωρών, το οποίο αντιπροσωπεύει τα ελληνικά οικονομικά συμφέροντα υπό την ευρύτερη έννοια, επιθυμεί να συνδράμει στην επίτευξη των βασικών στόχων του Συνδέσμου και αποδέχεται το Καταστατικό του Συνδέσμου.

Επίτιμα μέλη είναι μεμονωμένα άτομα - δημόσια πρόσωπα, επιχειρηματίες, επιστήμονες ή πολιτικοί, τα οποία μπορούν να συμβάλουν στην ανάπτυξη του Συνδέσμου, σύμφωνα με τους στόχους αυτού.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ


Προκειμένου μία εταιρία να γίνει μέλος του Συνδέσμου Ελληνικών Επιχειρήσεων Σερβίας, θα πρέπει να προσκομίσει τα εξής έγγραφα στη Γραμματεία του Συδέσμου:

- Απόφαση εγγραφής (στη σερβική γλώσσα, να φέρει το λογότυπο της εταιρίας, με την υπογραφή και τη σφραγίδα του αρμόδιου εκπροσώπου). Κατεβάστε τη μετάφραση του κειμένου εδώ.

- Αντίγραφο εντύπου καταχώρησης της εταιρείας που έχει εκδοθεί από την Αρχή Εμπορικών Μητρώων

- Αντίγραφο κατάστασης καταχωρημένων υπογραφών (έντυπο OP)

- Συμπληρωμένη αίτηση εγγραφής (κατεβάστε την αίτηση εγγραφής)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ


Ο ΣΕΕΣ διαθέτει τρεις κατηγορίες μελών, οι οποίες ορίζονται με βάση την κατάσταση αποτελεσμάτων, στο πλαίσιο της τελευταίας τακτικής ετήσιας οικονομικής έκθεσης της εταιρείας, που δημοσιεύτηκε στον επίσημο ιστότοπο του Οργανισμού Επιχειρησιακών Μητρώων της Σερβίας:

Μεγάλη κατηγορία (εταιρείες με ετήσιες πωλήσεις άνω των 10 εκ €)
Εγγραφή: 30.000 RSD
Ετήσια συνδρομή: 120.000 RSD
Τα μέλη αυτά είναι «Μεγάλοι Χορηγοί» και χαίρουν προνομίων όπως:
– Ειδικές δυνατότητες προβολής ως «Μεγάλων Χορηγών» στην ιστοσελίδα και στις εκδηλώσεις του ΣΕΕΣ
– Προβολή των «Μεγάλων Χορηγών» μέσω της ηλεκτρονικής υπογραφής του ΣΕΕΣ
– Πρόσκληση κατά προτεραιότητα σε εκδηλώσεις και συναντήσεις όπου καλείται το Δ.Σ. του ΣEEΣ
– Δωρεάν συμμετοχή σε εκδηλώσεις του Συνδέσμου, κατόπιν σχετικής απόφασης του Δ.Σ.

Μεσαία κατηγορία (εταιρείες με ετήσιες πωλήσεις μεταξύ 1 – 10 εκ €)
Εγγραφή: 10.000 RSD
Ετήσια συνδρομή: 40.000 RSD

Μικρή κατηγορία (εταιρείες με ετήσιες πωλήσεις μέχρι 1 εκ €)
Εγγραφή: 10.000 RSD
Ετήσια συνδρομή: 25.000 RSD

Σημείωση: Εφόσον η εγγραφή γίνεται μέσα στο έτος, το ποσό της πρώτης ετήσιας συνδρομής που θα πρέπει να καταβληθεί αντιστοιχεί στο υπόλοιπο των μηνών έως το τέλος του έτους (πχ. για εγγραφή το Μάρτιο, καταβάλλεται το ποσό που αναλογεί σε 10 μήνες).

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΕΕΣ


Κατεβάστε το Καταστατικό