ΓΙΝΕΤΕ ΜΕΛΟΣ


ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΕΕΣ


Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Επιχειρήσεων Σερβίας έχει πλήρη, συνδεδεμένα και επίτιμα μέλη.

  • Πλήρες μέλος του Συνδέσμου μπορεί να είναι οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο καταχωρημένο στα εμπορικά μητρώα της Σερβίας ή της Ελλάδας, το οποίο αντιπροσωπεύει τα ελληνικά οικονομικά συμφέροντα υπό την ευρύτερη έννοια, επιθυμεί να συνδράμει στην επίτευξη των βασικών στόχων του Συνδέσμου και αποδέχεται το Καταστατικό του Συνδέσμου.
  • Συνδεδεμένο μέλος του Συνδέσμου μπορεί να είναι οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο το οποίο είναι καταχωρημένο στα εμπορικά μητρώα άλλων χωρών, το οποίο αντιπροσωπεύει τα ελληνικά οικονομικά συμφέροντα υπό την ευρύτερη έννοια, επιθυμεί να συνδράμει στην επίτευξη των βασικών στόχων του Συνδέσμου και αποδέχεται το Καταστατικό του Συνδέσμου.
  • Επίτιμα μέλη είναι μεμονωμένα άτομα - δημόσια πρόσωπα, επιχειρηματίες, επιστήμονες ή πολιτικοί, τα οποία μπορούν να συμβάλουν στην ανάπτυξη του Συνδέσμου, σύμφωνα με τους στόχους αυτού.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ


Προκειμένου μία εταιρία να γίνει μέλος του Συνδέσμου Ελληνικών Επιχειρήσεων Σερβίας, θα πρέπει να προσκομίσει τα εξής έγγραφα:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ


Ο ΣΕΕΣ διαθέτει τρεις κατηγορίες μελών, οι οποίες ορίζονται με βάση την κατάσταση αποτελεσμάτων, στο πλαίσιο της τελευταίας τακτικής ετήσιας οικονομικής έκθεσης της εταιρείας, που δημοσιεύτηκε στον επίσημο ιστότοπο της Αρχής Εμπορικών Μητρώων της Σερβίας (APR):

Μεγάλη κατηγορία (εταιρείες με ετήσιες πωλήσεις άνω των 10 εκατομμυρίων €)
Εγγραφή: 30.000 RSD
Ετήσια συνδρομή: 130.000 RSD
Τα μέλη αυτά ονομάζονται «Μεγάλοι Χορηγοί» και χαίρουν προνομίων όπως:
– Ειδικές δυνατότητες προβολής στην ιστοσελίδα και τις εκδηλώσεις του Συνδέσμου.
– Προβολή μέσω της ηλεκτρονικής υπογραφής του Συνδέσμου.
– Προτεραιότητα στις προσκλήσεις για εκδηλώσεις και συναντήσεις όπου καλείται το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου.
– Δωρεάν συμμετοχή σε ορισμένες εκδηλώσεις του Συνδέσμου (κατόπιν σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου).

Μεσαία κατηγορία (εταιρείες με ετήσιες πωλήσεις μεταξύ 1 – 10 εκατομμυρίων €)
Εγγραφή: 10.000 RSD
Ετήσια συνδρομή: 50.000 RSD

Μικρή κατηγορία (εταιρείες με ετήσιες πωλήσεις μέχρι 1 εκατομμυρίου €)
Εγγραφή: 10.000 RSD
Ετήσια συνδρομή: 35.000 RSD

Σημείωση: Εφόσον η εγγραφή γίνεται μέσα στο έτος, το ποσό της πρώτης ετήσιας συνδρομής που θα πρέπει να καταβληθεί αντιστοιχεί στο υπόλοιπο των μηνών έως το τέλος του έτους (πχ. για εγγραφή το Μάρτιο καταβάλλεται το ποσό που αναλογεί σε 10 μήνες).

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΕΕΣ


ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕΡΒΙΑΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

1.1.       Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Επιχειρήσεων Σερβίας είναι εθελοντικός μη κυβερνητικός σύνδεσμος που ιδρύθηκε για αόριστο χρονικό διάστημα, με σκοπό την επίτευξη και βελτίωση των κοινών στόχων στον τομέα των επενδύσεων και της οικονομικής συνεργασίας και των συμφερόντων των νομικών προσώπων (επιχειρήσεις), με έδρα ή γραφεία εκπροσώπησης στη Σερβία, τα οποία έχουν καθιερώσει εμπορικές, νομικές ή οικονομικές σχέσεις με επιχειρήσεις με έδρα στην Ελλάδα.

1.2.       Ο Σύνδεσμος έχει την ιδιότητα του νομικού προσώπου και ενεγράφη στο μητρώο σύμφωνα με το νόμο.

1.3.       Ο Σύνδεσμος δραστηριοποιείται και αναλαμβάνει υποχρεώσεις στα πλαίσια της νομικής και επαγγελματικής του δυνατότητας και σύμφωνα με όλους τους ισχύοντες κανονισμούς.

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

Άρθρο 2

2.1.       Ο Σύνδεσμος ιδρύθηκε με σκοπό την εκπλήρωση των κοινών συμφερόντων και στόχων:

Διαβάστε όλο το Καταστατικό